ژنراتورهای کوچک

حوزه کاربری محصـول: صنعتی

تـوان محصــــول:   13.125MVA  و 7.5MVA

MGS23 MGS21
11.15MW Generator 6.3MW  Generator
توان ظاهري 13.125MVA 7.5MVA
ضريب قدرت 0.85 0.85
ولتاژ نامي 11 KV 6 KV
جريان نامي 689 A 722 A
فرکانس 50 Hz 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.615 0.615
نوع خنک کاري هواخنک هواخنک
دماي آب ورودي 30 °C 30 °C
دماي هواي خنک 40 C 40 °C
سيستم تحريک Dynamic ديناميک
بازده 97.38% 97.42%