ارتباط با معاونت فروش و خدمات مشتریان

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانیشماره تماسایمیل
۱مهندس حمید احترامیمعاون فروش و خدمات مشتریان۰۲۶-۳۶۱۹۷۷۰۱Ehterami@mapnagenerator.com
2مهندس منوچهر باباییمدیر خدمات نیروگاهی و صنعتی۰۲۶-۳۶۱۹۷۷۶۰Babaei@mapnagenerator.com
3مهندس رضا ثقفیمدیر طرح های نیروگاهی و صنعتی۰۲۶-۳۶۱۹۷۷۲۰Saghafi@mapnagenerator.com
4مهندس ساحل پرکمیرئیس فروش۰۲۶-۳۶۱۹۷۷۰۷Parkami@mapnagenerator.com
5مهندس مرجان لطیفی نژادرئیس بازاریابی و CRM۰۲۶-۳۶۱۹۷۷۴۰Latifinezhad@mapnagenerator.com