ارزیابی طرح های ارایه شده کارگران و کارگروه های شرکت پارس جهت جشنواره امتنان استان البرز

در تاریخ ۲ دی ماه سال جاری، ارزیابی اولیه ۱۳ طرح ارایه شده از سوی کارگران و کارگروه های شرکت پارس جهت حضور در جشنواره امتنان استان البرز توسط تیم کارشناسی ارزیابی کننده اداره کار انجام پذیرفت. خاطر نشان می سازد این رویداد همه ساله با رویکرد شناسایی طرح های پژوهشی و خلاقانه کارگران و کارگروه های شرکت ها صورت می پذیرد که در مرحله اول جهت ارزیابی استانی و پذیرفته شده ها در مرحله ارزیابی کشوری حضور خواهند داشت و از برگزیدگان برتر در روز کارگر توسط اداره کار با حضور مقامات کشوری تقدیر بعمل می آید.