باسداكت نیروگاه‌هاي آبي​

​ردیف ​ نام نيروگاه تعداد کل واحد تحویلی​ ​تاریخ تحویل آخرین واحد
1​ ​كارون 1 4​ 1381​
​2 ​كارون 3 ​8 1383​
3​ كرخه​ 3​ 1380​
​4 مسجد سليمان​ ​4 1382​
5​ ​طرح توسعه‌ي مسجد سليمان 4​ 1385​
​6 كارون 4​ ​4 1389​
7​ سنگتوده تاجيكستان​ 2​ 1389​