توربین بادی MWT2.5-103-I

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 2.5MW

کلاس باد IIA
توان نامي 2.5 MW
ارتفاع هاب 85 m
قطر روتور 103 m
سرعت نامي روتور 14.5 rpm
سطح گردش روتور ~8,427 m2
حداقل سرعت باد براي  شروع گردش توربين 3.5 m/s
سرعت نامي باد 11.5 m/s
حداکثر سرعت باد براي  قطع گردش توربين 25 m/s