ثبت شکایت مشتریان

مشخصات شاکی
شرح شکایت
درصورت مثبت بودن جواب جدول ذيل تكميل گردد:
ردیف
شرح اقدام پیشنهادی جهت رفع شکایت
مهلت انجام اقدام

captcha