دستاوردها

ژنراتورها در مسیر بهبود مستمر ( ارتقای ژنراتورهای ۱۶۰ مگاوات به ۱۷۳ مگاوات و ۱۷۳ مگاوات به ۱۸۵ مگاوات.
ایده اولیه استحصال توان بیشتر (خصوصاٌ در دماهای محیطی بالا) استفاده از کولر با قابلیت خنک کنندگی بیشتر، با حفظ ابعاد موجود بود، به نحوی که با تعویض کولرهای ژنراتورهای موجود در نیروگاه بتوان ژنراتورهای موجود را ارتقاء داد…

← مشاهده بیشتر