فرصت های همکاری

جذب در شرکت مپنا پارس با هدف رعایت فرصت های برابر برای متقاضیان و با رویکرد جذب کارکنان شایسته و توانمند با توجه به پروفایل پستی شغل مورد نظر و در نظر گرفتن تمامی شایستگی های تخصصی و عمومی، همچنین اخذ آزمون های روانشناسی معتبر و مصاحبه های تخصصی صورت می گیرد. در فرآیند جذب شرکت عواملی مانند جنسیت، دانشگاه محل تحصیل و یا شهر محل تحصیل ملاک عمل قرار نمی گیرد.

جهت نیل به این هدف برای شناسایی و جذب افراد شایسته از منابع متنوع بهره گرفته می شود که عبارتند از:

• مراکز کاریابی تایید شده توسط اداره کار، سایت های کاریابی از جمله ایران تلنت و لینکدین.
• وب سایت و بانک اطلاعاتی داخل شرکت
• ارتباط با دانشگاه ها
• توزیع کاربرگ هنگام حضور در نمایشگاه های تخصصی
• سایت مپنا

 

 

“لطفا جهت ارسال مشخصات فردی، سوابق تحصیلی و شغلی فرم استخدامی  را تکمیل نمایید.