فرم استخدام

انجام دادهمعاف
مجردمتاهل
تعداد فرزند:
سوابق تحصیلی:(دو مدرک تحصیلی آخر خود را ذکر کنید)
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی(گرایش)
سال شروع
سال خاتمه
معدل
نام مرکز آموزشی
سوابق کاری
نام موسسه
سمت
سال شروع
سال خاتمه
حقوق و مزایای دریافتی
علت خاتمه
زبان خارجی
خواندن
کامل
نسبی
مختصر
نوشتن
کامل
نسبی
مختصر
مکالمه
کامل
نسبی
مختصر
دوره های آموزشی تخصصی/مهارتی و نرم افزارها
نام دوره آموزشی
نام موسسه آموزشی
مدت دوره(درسال)
ملاحظات
با چه نرم افزارهای عمومی و تخصصی آشنا هستید؟
نرم افزارهای عمومی:
نرم افزارهای تخصصی:
موفقیتهای تحصیلی،علمی،اجتماعی،تالیف و تحقیق و...
نوع موفقیت
شرح
تاریخ
دو نفر معرف که نسبت به شما شناخت داشته باشند را به شرح ذیل معرفی نمایید:
نام و نام خانوادگی
نشانی
نسبت
تلفن