فرم رضایت سنجی مشتریان گروه ۳ (فروش موردی)

نام محصول: نام مشتری:
ردیف شرح
کاربرد
دارد ندارد
رضايتمندي
امتیاز1(رضایت کم) تا 10(رضایت کامل)
میزان اهمیت
1 تا 5
1 تحويل كامل محصول داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
2 كيفيت بسته بندي محصولات داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
3 تحويل بموقع محصول/خدمت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
4 كيفيت محصول/خدمت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
5 نحوه نظارت بر بارگيري/نحوه بارگيري محصول در شركت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
6 تمايل به خريد مجدد خدمت/ محصول از پارس داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
7 درك صحيح از خواسته ها و نيازمنديهاي مشتري داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
8 رضايت از نحوه برقراري ارتباط داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
9 انعطاف پذيري در مورد خواسته هاي مشتري (زمان، محصول، ...) داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
10 مسئوليت پذيري نماينده شركت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
11 رضايت كلي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
12 نحوه نظرسنجي از مشتريان داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
13 نحوه پاسخگويي به شكايت هاي مشتريان داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
چنانچه تمايل داريد پارامترهاي ديگري نيز مورد ارزيابي قرارگيرد، ذيلا" درج نمائيد:
نام شخص تكميل كننده فرم:
تاریخ: