قائم مقام مدیرعامل

دکتر محمد اولیاء

 

قائم مقام مدیر عامل دومین مقام اجرایی سازمان است که در نبود مدیرعامل وظیفه هدایت سازمان را بر عهده دارد. این جایگاه موجب سرعت تصمیم‌گیری و کاهش مراجعات به مدیرعامل شده و نقش مهمی در افزایش چابکی سازمان همراستا با استراژی‌ها ایفا می‌نماید. در سیاست‌های سازمان، مدیریت ارتباط با رسانه‌ها بر عهده قائم مقام مدیرعامل گذاشته شده است. همچنین مدیریت روابط عمومی و دفتر مدیرعامل زیر نظر قائم مقام مدیرعامل فعالیت می‌کند.