مدیرعامل

مهندس محمدرضا شاکری

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت حقوقی و امور قراردادها
مدیریت مالی
مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی
مدیریت پیگیری های ویژه
معاونت تولید
معاونت مهندسی و تحقیق و توسعه
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها
معاونت تامین
معاونت فروش و خدمات مشتریان
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی