مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت ­های اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال­های اخیر بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار در بقای هر سازمان محسوب می شود. سازمان­ های سرآمد به عنوان سازمان ­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­ های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می­ شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ­ای خواهد داشت…