معاونت برنامه ریزی و سیستم ها

مهندس  علی اشرف خرامانی

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت انبار و تحویل محصول
مدیریت سیستم ها و کیفیت
مدیریت برنامه ریزی و کنترل تعهدات