معاونت تولید

 

 

 

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی
مدیریت تکنولوژی تولید
مدیریت تولید ژنراتور
مدیریت تولید سازه های فلزی و باسداکت
مدیریت کیفیت تولید و آزمایشگاه ه
مدیریت ماشینکاری
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید توربین بادی