معاونت منابع انسانی و پشتیبانی مهندس وحید خسروی

 

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت منابع انسانی
مدیریت ساختمان وتاسیسات