معاونت مهندسی و تحقیق و توسعه

مهندس حامد کلانتری

 

توضیحات

ارتباط با سازمان:     info@mapnagenerator.com

مدیریت های تحت رهبری
مدیریت تحقیق و توسعه
مدیریت طراحی پایه
مدیریت طراحی تفصیلی