مناقصه محدود خرید لوله

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خرید لوله، اقدام به شناسایی پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه محدود نماید.
لذا مستدعی است از لینک زیر اسناد را دریافت و مطالعه نمایید.

اسناد و روش انجام مناقصه خرید لوله