پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان (بازاریابی و خدمات مشتریان بخش تولید مپنا)

نام محصول: نام مشتری:
ردیف شرح
کاربرد
دارد ندارد
رضايتمندي
امتیاز1(رضایت کم) تا 10(رضایت کامل)
میزان اهمیت
1 تا 5
1 مدت زمان ارائه پيشنهادات مالي و فني در مورد قطعات يدكي و خدمات داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
2 تحويل كامل قطعات يدكي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
3 كيفيت قطعات يدكي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
4 تحويل بموقع قطعات يدكي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
5 كيفيت خدمات فني و آموزشي ارائه شده داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
6 تحويل بموقع خدمات فني و آموزشي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
7 انعطاف پذيري در قيمت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
8 انعطاف پذيري در شرايط پرداخت مالي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
9 رعايت الزامات زيست محيطي محصول داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
10 رعايت الزامات ايمني و بهداشت در محصول و محيط كاري كه شركت در سايت ايجاد مي نمايد داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
11 توانايي و تخصص فني نمايندگان پارس در هنگام ارائه خدمات داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
12 رعايت الزامات ايمني و بهداشت در سايت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
13 تمايل به خريد مجدد خدمت/ محصول از پارس داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
14 درك صحيح از خواسته ها و نيازمنديهاي مشتري داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
15 رضايت از نحوه برقراري ارتباط داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
16 مسئوليت پذيري نماينده شركت داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
17 رضايت كلي داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
18 نحوه نظرسنجي از مشتريان داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
19 نحوه پاسخگويي به شكايت هاي مشتريان داردندارد 12345678910 12345
نظرات:
امتیازکل:
ساير نظرات(در صورت نياز به صفحه اضافي ، ضميمه گردد):
چنانچه تمايل داريد پارامترهاي ديگري نيز مورد ارزيابي قرارگيرد، ذيلا" درج نمائيد:
نام شخص تكميل كننده فرم:
تاریخ: