پره توربین بادی MWTB-50.3

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

داده ها کلی 
کلاس باد 2A 1A
طول پره 50.3 50.3
بزرگترین وتر 3.98 3.98
پیش خمیدگی در نوک پره 2.09 2.09
پارامتر های عملکردی
توان نامی 2500 2500
قطر روتور 103.4 103.4
سرعت دورانی نامی 14.5 14.5
سرعت نامی نوک پره 78.8 78.8
وزن
وزن(kg) 11642 10063
مرکز ثقل(m) 15.89 14.96