ژنراتور بخار MGS21

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 7.5MVA

توان ظاهري 7.5MVA
ضريب قدرت 0.85
ولتاژ نامي 6 KV
جريان نامي 722 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.615
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 30 °C
دماي هواي خنک 40 °C
سيستم تحريک ديناميک
بازده 97.42%