ژنراتور نیروگاه‌های بخار – ۱۰۰ مگاوات​

​ردیف ​ نام نيروگاه ​تعداد کل واحد تحویلی ​تاریخ تحویل آخرین واحد
​1 ​شهيد رجايي 3​ 79/02/03
​2 خوي​ ​1 ​78/08/11
​3 فارس​ 3​ 79/07/05
​4 نيشابور​ ​3 ​80/02/31
​5 ​شريعتي ​1 ​80/03/29