ژنراتور گازی MGG30

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 31.25MVA

توان ظاهري 29.41 MVA
ضريب قدرت 0.85
ولتاژ نامي 11 KV
جريان نامي 1544 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.665
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 25 °C
دماي هواي خنک 40 C
سيستم تحريک ديناميک
بازده 97.96%