مناقصات

مناقصه ۱۴۰۱۱۰ تعمیر و نگهداری کپسول های آتش نشانی سپتامبر 21, 2022

اسناد مناقصه شرح خدمات نمونه قرارداد سرویس شارژ و نگهداری کپسول های آتش نشانی برای برگزاری مناقصه

مناقصه عمومی ۱۴۰۱۰۸ سپتامبر 10, 2022

اسناد مناقصه ۱۴۰۱۰۸ نمونه قرارداد خرید گازهای صنعتی