موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی تیر ۲, ۱۳۹۸

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی تــوان محصــــــــول: ۵۵KW

موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی تیر ۲, ۱۳۹۸

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی تــوان محصــــــــول: ۶۰KW