موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

موتور سنکرون مغناطیس دائم مرکزی ژوئن 23, 2019

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی تــوان محصــــــــول: ۵۵KW

موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی ژوئن 23, 2019

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی تــوان محصــــــــول: ۶۰KW