توربین بادی

توربین بادی MWT2.5-103-I سپتامبر 28, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5MW