ژنراتور توربین بادی

ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 مهر ۴, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2910KVA