ژنراتور توربین بادی

ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 سپتامبر 26, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2910KVA