صنعتی

ژنراتور حرارتی MGS23 آذر ۵, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۱۳٫۱۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGG41 مهر ۱۱, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۵۶٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGG30 مهر ۱۰, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGS21 مهر ۸, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA