تولید برق

ژنراتور حرارتی MGS58 نوامبر 7, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA

ژنراتور حرارتی MGG58 اکتبر 7, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 231MVA

ژنراتور حرارتی MGG57 اکتبر 6, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 216MVA

ژنراتور حرارتی MGS55 اکتبر 5, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۲۰۲MVA