تولید برق

ژنراتور حرارتی MGS21 سپتامبر 30, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA

ژنراتور آبی MGH63 و MGH52 سپتامبر 29, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA  ۱۴۰MVA

توربین بادی MWT2.5-103-I سپتامبر 28, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5MW

پره توربین بادی MWTB-50.3 سپتامبر 27, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق