تولید برق

ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 سپتامبر 26, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2910KVA

باسداکت سپتامبر 26, 2018

باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر