نیروگاهی

ژنراتور حرارتی MGS58 آبان ۱۶, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۲۵۰MVA

ژنراتور حرارتی MGG58 مهر ۱۵, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 231MVA

ژنراتور حرارتی MGG57 مهر ۱۴, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 216MVA

ژنراتور حرارتی MGS55 مهر ۱۳, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۲۰۲MVA