نیروگاهی

ژنراتور حرارتی MGS21 سپتامبر 30, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA

ژنراتور آبی MGH63 و MGH52 سپتامبر 29, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول:۳۰۰MVA  ۱۴۰MVA