انرژی تجدیدپذیر

توربین بادی MWT2.5-103-I سپتامبر 28, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5MW

پره توربین بادی MWTB-50.3 سپتامبر 27, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 سپتامبر 26, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2910KVA