انرژی تجدیدپذیر

توربین بادی MWT2.5-103-I مهر ۶, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2.5MW

پره توربین بادی MWTB-50.3 مهر ۵, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6 مهر ۴, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 2910KVA