ژنراتور نیروگاه موبایل

ژنراتور حرارتی MGG30 اکتبر 2, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA