صنعتی 2

ژنراتور حرارتی MGG41 مهر ۱۱, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۵۶٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGG30 مهر ۱۰, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGS23 مهر ۹, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 13.125MVA

ژنراتور حرارتی MGS21 مهر ۸, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA