صنعتی 2

ژنراتور حرارتی MGG41 اکتبر 3, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۵۶٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGG30 اکتبر 2, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA

ژنراتور حرارتی MGS23 اکتبر 1, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: 13.125MVA

ژنراتور حرارتی MGS21 سپتامبر 30, 2018

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA