موتور سنکرون مغناطیس دائم درون چرخی

حوزه کاربری محصـول: موتورهای محرک خودروهای الکتریکی

تــوان محصــــــــول: ۶۰KW

نوع موتور سنکرون مغناطیس دائم
توان نامی ۴۰ KW
حداکثر توان ۶۰ kw
ولتاژ (BUS DC Link) ۳۰۰ V
تعداد قطب ۵۶
سرعت نامی ۹۸۰ rpm
حداکثر سرعت ۱۵۰۰ rpm
نوع خنک کاری آب خنک
بازده ۹۰%